تبلیغات
دكتر محمد علی نجفی - بارم دروس رشته ی ریاضی

دكتر محمد علی نجفی

 
رشته ریاضی-ریاضیات1
درس بخش نوبت اول نوبت دوم شهریور
فصل اول اول 2 - 1
دوم 1/25 - 0/5
سوم 2 - 1
چهارم 2 - 1
فصل دوم اول 3/25 1 1/75
دوم 3 1/25 1/5
سوم 3/25 1/25 1/75
چهارم 3/25 1/5 2
فصل سوم اول - 2/5 1/75
دوم - 1/25 1
سوم - 2 1/25
چهارم - 3 2
پنجم - 1 1
فصل چهارم اول - 1/5 1
دوم - 2/5 0/75
سوم - 1/25 0/75
جمع   20 20 20

 
رشته ریاضی-ریاضیات2
درس بخش نوبت اول نوبت دوم شهریور
فصل اول اول 4 1/5 2/5
دوم 1/5
فصل دوم اول 5 1 3
دوم 1/5
فصل سوم اول 4 1/5 2/5
دوم 2
فصل چهارم اول 1 1 2
دوم 1
سوم - 1/5
فصل پنجم اول - 0/75 2/5
دوم - 1/5
سوم - 1/5
فصل ششم   - 3/5 2/5
فصل هفتم   - 3 2/5
فصل هشتم اول - 1/75 2/5
دوم - 1/5
جمع   20 20 20

 

 
رشته ریاضی-جبرو احتمال
فصل نوبت اول نوبت دوم و شهریور
اول 10 5/5
دوم(تا بخش2-8 در صفحه67) 10 5/5
دوم(از صفحه67 تا آخر فصل) -
سوم - 2
چهارم - 7
جمع 20 20

 
رشته ریاضی-حسابان
فصل نوبت اول نوبت دوم و شهریور
اول 11 5
دوم 9 5
سوم - 1/75
چهارم - 2/5
پنجم - 4/5
ششم - 1/25
جمع 20 20

 
رشته ریاضی-هندسه1
فصل بخش نوبت اول پایانی نوبت دوم پایانی شهریور
اول 1-1 3/5 2/5 3/5
1-2
1-3
1-4 3/5
1-5
1-6 3 1/5
1-7
دوم 2-1 4 2/5 2
2-2 4/5 3
سوم 3-1 1/5 - 2
3-2 - 2
3-3 - 3 3/5
3-4 -
3-5 - 2/5
3-6 -
چهارم 4-1 - 2 1/5
4-2 -
4-3 - 3 1/5
4-4 -
4-5 - 2/5 1/5
4-6 -
جمع   20 20 20

 

رشته ریاضی-هندسه2
فصل نوبت اول نوبت دوم و شهریور
اول 12 5
دوم(تا تا صفحه74، رابطه طولی در دایره) 8 5
دوم(از صفخه74 تا آخر فصل) -
سوم - 5
چهارم - 5
جمع 20 20

 

 
رشته ریاضی-آمار و احتمال
فصل نوبت اول پایانی نوبت دوم پایانی شهریور
اول 2 - 2
دوم 5 1 2
سوم 2 - 2
چهارم 4 2 3
پنجم 7 2 3
ششم - 4/5 4
هفتم - 4/5 4
هشتم - این فصل اختیاری می باشد
- - پروژه كتبی 6 نمره -
جمع 20 20 20

 

رشته علوم ریاضی -حساب دیفرانسیل و انتگرال1- پیش دانشگاهی
فصل نیمسالی جبرانی
فصل اول 1/5 2
فصل دوم 4 5/5
فصل سوم 6/5 8/5
فصل چهارم تا سر مشتق ضمنی 3 4
جمع 15 20

 

رشته علوم ریاضی -حساب دیفرانسیل و انتگرال2- پیش دانشگاهی
فصل نیمسالی جبرانی
فصل چهارم از صفحه108 تا پایان فصل 3 4
پنجم 7/5 10
ششم 4/5 6
جمع 15 20

 

درباره وبلاگ