تبلیغات
دكتر محمد علی نجفی - 7 باور برای موفقیت

دكتر محمد علی نجفی

راه رسیدن به موفقیت این است كه هدفمان را بدانیم، دست به عمل بزنیم، بدانیم كه به چه نتایجی دست یافته ایم و قدرت ‌انعطاف وتـغـیـیـر پـذیـری داشـتـه بـاشـیـم.

یـعـنـی بـدانـیـم چـه می خواهیم و برای رسیدن به آن وارد عمل شویم و با توجه به ‌موفقیت در رفتارمان ،تغییرات مهم را ایجاد كنیم. در مورد اعتقادات و باورها نیز چنین است؛ باید باورهایی را ‌بیابیم كه ما را دلگرم كند و به مقصودی كه می خواهیم برساند. ‌این 7 باور به ما یادآور می شود كه هر قدر به چیزی معتقد باشیم ، باز هم لازم است دریچه‌های ذهن خود ‌را به روی عقاید و امكانات دیگر باز بگذاریم و همیشه برای یادگیری مطالب تازه تر آمادگی داشته باشیم.‌با پذیرفتن این باور‌ها به موفقیت خواهیم رسید ولی به یاد داشته باشیم كه تنها انجام این 7 باور و عقیده نیست ‌كه باعث موفقیت می شوند اما شروع خوبی است. ‌

بــاور اول: هــر حـادثـه دارای دلیل و مقصودی است كه به مصلحت ماست. ‌

تمام افراد موفق توانایی عجیبی دارند و درهر موقعیت به...

راه رسیدن به موفقیت این است كه هدفمان را بدانیم، دست به عمل بزنیم، بدانیم كه به چه نتایجی دست یافته ایم و قدرت ‌انعطاف وتـغـیـیـر پـذیـری داشـتـه بـاشـیـم.

یـعـنـی بـدانـیـم چـه می خواهیم و برای رسیدن به آن وارد عمل شویم و با توجه به ‌موفقیت در رفتارمان ،تغییرات مهم را ایجاد كنیم. در مورد اعتقادات و باورها نیز چنین است؛ باید باورهایی را ‌بیابیم كه ما را دلگرم كند و به مقصودی كه می خواهیم برساند. ‌این 7 باور به ما یادآور می شود كه هر قدر به چیزی معتقد باشیم ، باز هم لازم است دریچه‌های ذهن خود ‌را به روی عقاید و امكانات دیگر باز بگذاریم و همیشه برای یادگیری مطالب تازه تر آمادگی داشته باشیم.‌با پذیرفتن این باور‌ها به موفقیت خواهیم رسید ولی به یاد داشته باشیم كه تنها انجام این 7 باور و عقیده نیست ‌كه باعث موفقیت می شوند اما شروع خوبی است. ‌

بــاور اول: هــر حـادثـه دارای دلیل و مقصودی است كه به مصلحت ماست. ‌

تمام افراد موفق توانایی عجیبی دارند و درهر موقعیت به امكانات موجود و نتایجی كه ممكن است از آن حاصل ‌شود توجه می كنند و سریع آن وضعیت را در جهت مثبت و به نفع خود به كارمی گیرند. از طرفی اعتقاد دارند ‌اگر به دنبال نتیجه مثبت هستند، باید آن را عملاً انجام دهند. ‌

باور دوم: چیزی به نام شكست وجود ندارد. ‌

شكسپیر معتقد بود : تردیدها به ما خیانت می كنند و ما را از كوشش برحذر می دارند و از پیروزی‌هایی كه به ‌احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند. ‌هرآن چه بشر آموخته، از طریق آزمایش و خطا بوده است. بزرگ ترین عـــامـــل بـــازدارنــده مــردم، تــرس از شـكـســت ‌است. انـســان هــا تـنـهـا از طـریـق اشـتـبـاه بـه مـوفـقـیـت می رسند. ‌هر گاه در زندگی، كاری را انجام داده ایم اگر فكر كنیم كه تجربه ای به دست آورده ایم بهتر از آن است كه فكر ‌كنیم شكست خورده ایم.باید به پدیده های زندگی با دید تجربه نگاه كنیم. ‌

باور سوم: مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید. ‌

یكی از صفات مشترك میان رهبران بزرگ و افـــراد مـــوفـــق ایــن اسـت كـه فكـر مـی كننـددنیای خودشان را خودشان ‌می سازند. آن ها همیشه مـــــی گـــــویـــنـــــد: مـــســئــــولــیــــت كــــاری را كــــه انــجــــام می دهم ، می پذیرم. ‌

‌ باور چهارم: برای بهره بردن از چیزی شناخت كامل آن لازم نیست. ‌

افراد موفق معتقدند برای این كه چیزی را مورد استفاده قرار دهند لزومی ندارد همه چیز را درباره آن بدانند. ‌همیشه توجه دارند كه چه اندازه اطلاعات، مورد نیاز آنهاست و همیشه می دانند كه به چه چیزهایی احتیاج ندارند ‌و باید در وقت خسّت نشان بدهند و بدانند كه به دست آوردن اطلاعات كامل هیچ گاه امكان پذیر نخواهد بود. ‌

باور پنجم: بزرگ ترین سرمایه شما دیگرانند. ‌افرادی كه به بهره وری رسیده اند تقریباً بدون استثنا دارای حس قوی احترام و تحسین نسبت به دیگران هستند. ‌

هـیــــچ مـــوفـقـیــت پــایــداری بــدون احـسـاس صمیمیت و یگانگی با مردم به وجود نمی آید. راه رسیـدن بـه موفقیت، تشكیل گروه موفق و ‌همكاری با یكدیگر است. ‌

باور ششم: كار، نوعی تفریح است. ‌

مارك تواین - نویسنده آمریكایی‌- می گوید: "راه رسیدن به موفقیت آن است كه شغل را جزء تفریحات خود قرار دهید." افراد موفق همین كار را ‌می كنند. آن ها دیوانه وار كار می كنند. زیرا كار، آن ها را به شوق می آورد. در زندگی كار را به بازی تبدیل ‌كنید. تا به حال بررسی كرده اید كه چرا یك كودك از صبح تا شب بازی می كند ولی خسته نمی شود. ‌

باور هفتم: هیچ توفیق پایداری، بدون پشتكار به دست نمی آید. ‌

افراد موفق ، به نیروی پشتكار ایمان دارند.‌‌ اگر به افراد موفق بنگرید، می بینید كه آن ها لزوماً بهتر، باهوش تر، سریع تر و قوی تر از دیگران نبوده اند، ‌بـلـكــه پـشـتـكـار بیشتـری داشتـه انـد. ‌افـراد مـوفـق می خواهند به هر قیمتی كه شده، موفق شوند.البته این را باید مد نظر داشت كه موفقیت به بهای لطمه ‌زدن به دیگران نیست.ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب خواندنی، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 خرداد 1388 توسط Mohammad Ali Najafi
درباره وبلاگ